Phân Bộ Giáo lý và Kỷ luật được bổ nhiệm Thứ ký mới

Phân Bộ Giáo lý và Phân bộ Kỷ luật được bổ nhiệm Thứ ký mới, hai thư ký của hai bộ này được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào ngày 23 tháng 4 năm 2022. Thứ Bảy, ngày 23/4/2022, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức ông Armando Matteo, hiện là phụ tá Thư ký […]