Hát Về Mẹ Trong Tâm Tình Mùa Chay

Mùa Chay chúng ta cùng nhau giảm bớt những nhu cầu của xác thịt, cùng nhau sám hối và hướng về con đường mà Đức GiêSu đã đi qua để cứu nhân loại khỏi kiếp nô lệ tội lỗi. Bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải nhớ đến công ơn của Đức Maria, Mẹ […]