Ngắm Rằng Giáo Phận Hà Tĩnh – Vinh

Ngắm Rằng được các nhà truyền giáo sáng tác để chúng ta cùng nhau nhìn lại những sự thương khó Đức Chúa Giê-su chịu vì tội lỗi nhân loại, cụ thể Ngắm Rằng: được sáng tác để chúng ta nhìn lại 5 dấu Thánh Đức Chúa Giê-su phải chịu. Ngắm Rằng Giáo phận Hà Tĩnh […]