Thẻ: Cây Hồng Leo

Cây Hồng Leo là mục để cập nhật các bài viết xung quanh cây Hồng Leo, là một nhánh của cây Hoa Hồng, nhưng chúng có cành dài hơn, và có thể điều khiển để cây leo lên dàn trồng đã được chuẩn bị sẵn.