Thẻ: Các Thánh Tử Đạo

Các Thánh Tử Đạo nơi cập nhật các bài hát Thánh Ca Công Giáo ngợi ca, suy niệm về công cuộc chinh phục nước Chúa qua hành động hy sinh thân mình để làm sáng danh Chúa.