Tóm tắt cuộc đời Thánh Đa Minh – Mp3 Tóm tắt cuộc đời Thánh Đa Minh – Mp3 Gương các Thánh » Thẻ:

Thánh Đa Minh sinh năm 1170 tại nước Tây Ban Nha. Từ khi có trí khôn, Thánh Đa Minh đã […]